Identification-method research for open-source software ecosystems

Zhifang Liao, Ningwei Wang, Shengzong Liu*, Yan Zhang, Hui Liu, Qi Zhang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Downloads (Pure)

Search results