CERKL regulates autophagy via the NAD-dependent deacetylase SIRT1

Xuebin Hu, Zhaojing Lu, Shanshan Yu, James Reilly, Fei Liu, Danna Jia, Yayun Qin, Shanshan Han, Xiliang Liu, Zhen Qu, Yuexia Lv, Jingzhen Li, Yuwen Huang, Tao Jiang, Haibo Jia, Qing Wang, Jingyu Liu, Xinhua Shu, Zhaohui Tang*, Mugen Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Search results